Team:HKUST-Hong Kong/Advisors

From 2012.igem.org

Team:HKUST-Hong Kong - 2012.igem.org

Advisors

Ms. CAI Wenxuan (Vege)

Ms. Terrenz KELLY

Ms. TANG Jing (Candy)

Ms. WU Yunmin (Claire)

Ms. XU Jiajing (Shirley)

Ms. XU Kaichun (Wendy)

Ms. ZHANG Junyi (Joyce)

Mr. DENG Yisong (Steven)

Mr. HO Yuan Heng Trevor

Mr. JIANG Hanlun (Hanson)

Mr. Nathaniel Zhin Loong LIM

Mr. SHEK Chin Hong (Ted)