Team:Tianjin/Team

From 2012.igem.org

(Difference between revisions)
Line 140: Line 140:
</div>
</div>
<div id="tab3" class="tab_content" style="display: none;"><img src="http://2012.igem.org/wiki/images/b/b4/TJU2012-Team-LW.png" style="width:400px;">
<div id="tab3" class="tab_content" style="display: none;"><img src="http://2012.igem.org/wiki/images/b/b4/TJU2012-Team-LW.png" style="width:400px;">
-
<b>Name:</b> Jiaquan LIU;<br> <b>Major:</b> Applied Chemistry;<br> <b>School:</b> Chemical Engineering;<br> <b>Year:</b> Third Year Student;<br> <b>Home:</b> Shenyang, Liaoning.<br>
+
<b>Name:</b> Jiaquan LIU;<br><br> <b>Major:</b> Applied Chemistry;<br><br> <b>School:</b> Chemical Engineering;<br><br> <b>Year:</b> Third Year Student;<br><br> <b>Home:</b> Shenyang, Liaoning.<br><br>
-
<br><b>Name:</b> Qinfeng WU;<br> <b>Major:</b> Chemical Engineering;<br> <b>School:</b> Chemical Engineering;<br> <b>Year:</b> Fourth Year Student;<br> <b>Home:</b> Chongqing.
+
<br><b>Name:</b> Qinfeng WU;<br><br> <b>Major:</b> Chemical Engineering;<br><br> <b>School:</b> Chemical Engineering;<br><br> <b>Year:</b> Fourth Year Student;<br><br> <b>Home:</b> Chongqing.
</div>
</div>
<div id="tab4" class="tab_content" style="display: none;">
<div id="tab4" class="tab_content" style="display: none;">

Revision as of 03:06, 27 September 2012

Proudly present: Tianjin 2012 iGEM Team!

From left to right:
Back Row: Yang LI, Shu GONG, Linlin SONG, Lingli NI, Andi WANGZHOU, Bingzhi LI, Bin JIA, Qinfeng WU
Front Row: Yufei WEI, Jinlai ZHANG, Hengqian REN, Yingjin YUAN, Dongchang QIN, Yapeng SU, Yifeng SHAO, Xiaonan CHENG