Team:Tianjin/Team

From 2012.igem.org

(Difference between revisions)
 
(2 intermediate revisions not shown)
Line 140: Line 140:
  <div class="teamimgtext"><b>Name: </b>Bin JIA<br><br><b>Major:</b> Bioengineering<br><br><b>School:</b> Chemical Engineering<br><br><b>Year:</b> Graduate Student<br><br><b>Home:</b> Qinshui, Shanxi</div>
  <div class="teamimgtext"><b>Name: </b>Bin JIA<br><br><b>Major:</b> Bioengineering<br><br><b>School:</b> Chemical Engineering<br><br><b>Year:</b> Graduate Student<br><br><b>Home:</b> Qinshui, Shanxi</div>
</div>
</div>
-
<div id="tab3" class="tab_content" style="display: none;"><img src="http://2012.igem.org/wiki/images/b/b4/TJU2012-Team-LW.png" style="width:600px;">
+
<div id="tab3" class="tab_content" style="display: none;"><img src="http://2012.igem.org/wiki/images/a/ac/Jja.png" style="width:600px;">
-
<div style="float:left;margin-left:20px;"><b>Name:</b> Qinfeng WU;<br><br> <b>Major:</b> Chemical Engineering;<br><br> <b>School:</b> Chemical Engineering;<br><br> <b>Year:</b> Fourth Year Student;<br><br> <b>Home:</b> Chongqing.</div>
+
<div class="teamimgtext"><b>Name:</b> Qinfeng WU;<br><br> <b>Major:</b> Chemical Engineering;<br><br> <b>School:</b> Chemical Engineering;<br><br> <b>Year:</b> Fourth Year Student;<br><br> <b>Home:</b> Chongqing.</div>
</div>
</div>
-
                 <div id="tab17" class="tab_content" style="display: none;"><img src="http://2012.igem.org/wiki/images/b/b4/TJU2012-Team-LW.png" style="width:600px;">
+
                 <div id="tab17" class="tab_content" style="display: none;"><img src="http://2012.igem.org/wiki/images/3/32/Jjb.jpg" style="width:600px;">
-
<div style="float:left;margin-left:20px;"><b>Name:</b> Qinfeng WU;<br><br> <b>Major:</b> Chemical Engineering;<br><br> <b>School:</b> Chemical Engineering;<br><br> <b>Year:</b> Fourth Year Student;<br><br> <b>Home:</b> Chongqing.</div>
+
<div class="teamimgtext"><b>Name:</b> Jiaquan LIU;<br><br> <b>Major:</b> Applied Chemistry;<br><br> <b>School:</b> Chemical Engineering;<br><br> <b>Year:</b> Third Year Student;<br><br> <b>Home:</b> Shenyang, Liaoning.<br><br></div>
-
<div style="float:right;margin-right:20px;"><b>Name:</b> Jiaquan LIU;<br><br> <b>Major:</b> Applied Chemistry;<br><br> <b>School:</b> Chemical Engineering;<br><br> <b>Year:</b> Third Year Student;<br><br> <b>Home:</b> Shenyang, Liaoning.<br><br></div>
+
</div>
</div>

Latest revision as of 05:14, 9 May 2013

Proudly present: Tianjin 2012 iGEM Team!

From left to right:
Back Row: Yang LI, Shu GONG, Linlin SONG, Lingli NI, Andi WANGZHOU, Bingzhi LI, Bin JIA, Qinfeng WU
Front Row: Yufei WEI, Jinlai ZHANG, Hengqian REN, Yingjin YUAN, Dongchang QIN, Yapeng SU, Yifeng SHAO, Xiaonan CHENG