Team:Shenzhen/Biobricks/YAO.Sensor

From 2012.igem.org
Yao.025-001.jpg
Basic Parts
 • BBa_K809401
 • 809401.jpg
 • BBa_K809402
 • 809402.jpg
 • BBa_K809403
 • 809403.jpg

  BBa_K809404 is similar to BBa_K809403.

Composite Parts
 • BBa_K809501
 • 809501.jpg
 • BBa_K809502
 • 809502.jpg
 • BBa_K809503
 • 809503.jpg

  BBa_K809504 is similar to BBa_K809503.